Gwarancja Yale

Niniejsza Gwarancja udzielana jest przez spółkę ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lesznie, ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, KRS 0000174621, NIP: 697-001-31-18 (dalej jako: Gwarant), na produkty marki Yale („Produkty”).

Co obejmuje Gwarancja

Niniejsza Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do użytkowników (osób fizycznych), którzy zakupili Produkty do użytku niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zakup konsumencki).

Gwarant zapewnia, że Produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w trakcie normalnego użytkowania (i z zastrzeżeniem pozostałych warunków niniejszego dokumentu gwarancyjnego) przez okres 24 miesięcy od daty zakupu („Okres Gwarancji”).

Jeśli wada pojawi się w Produkcie przed upływem Okresu Gwarancji i pod warunkiem, że użytkownik zastosuje się do zasad reklamacji Produktu opisanych poniżej, Gwarant według własnego uznania:

• naprawi Produkt lub daną wadliwą część Produktu (przy użyciu nowych lub odnowionych części);

• zastąpi Produkt identycznym lub porównywalnym produktem (porównywalnym pod względem jakości, wartości i zastosowania); lub

• zwróci cenę zakupu Produktu (w przypadku, gdy naprawa nie była możliwa, a brak jest możliwości zastąpienia produktu produktem identycznym lub porównywalnym).

Czego Gwarancja nie obejmuje

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w sytuacji, gdy:

• użytkownik nie zainstalował prawidłowo i/lub nie serwisował Produktu w sposób, jakiego należy oczekiwać w stosunku do Produktu i w stosownych przypadkach zgodnie z instrukcjami instalacji i konserwacji Yale dostarczonymi użytkownikowi w momencie zakupu lub w inny sposób udostępnionymi na naszej stronie internetowej pod adresem www.yalelock.pl. Więcej materiałów informacyjnych o Produkcie wraz z dalszymi informacjami o produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.yalelock.pl.

• użytkownik próbował w jakikolwiek sposób zmodyfikować Produkt;

• szkoda została spowodowana przez użytkownika w wyniku nadużycia i/lub niewłaściwego użytkowania;

• Produkt był wystawiony na działanie nietypowych warunków środowiskowych;

• Produkt został poddany nieuprawnionej naprawie (tzn. bez naszego upoważnienia lub przez osobę nieuprawnioną).

Zgłoszenie i rozpatrzenie roszczenia w ramach Gwarancji

Aby zgłosić roszczenie w ramach Gwarancji, należy postępować zgodnie z procedurą określoną poniżej:

1. W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu Gwarancji należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail plles.jakosc@assaabloy.com lub wysłać pismo na plles.jakosc@assaabloy.com

2. Wsparcie techniczne pod adresem e-mail plles.jakosc@assaabloy.com lub numerem telefonu +48 666 050 788.

3. Do każdego zgłoszenia roszczenia z tytułu Gwarancji należy dołączyć dowód zakupu i opis domniemanej wady.

4. Aby roszczenie z tytułu Gwarancji zostało rozpatrzone, Produkt musi zostać dostarczony do Gwaranta lub wyznaczonego przez Gwaranta punktu serwisowego albo w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady, udostępniony do kontroli przeprowadzonej przez Gwaranta lub jakąkolwiek inną wyznaczoną osobę trzecią.

Gwarant dokona naprawy w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu objętego zgłoszeniem roszczenia z tytułu Gwarancji. Termin naprawy jest liczony od dnia dostarczenia albo udostępnienia Produktu (na zasadach określonych w pkt. 3 powyżej).

W wyjątkowych przypadkach zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może zostać́ wydłużony do 30 dni. W takim przypadku zgłaszający zostanie poinformowany przez Gwaranta o wydłużeniu terminu naprawy.

W przypadku wymiany, wadliwy Produkt lub jego część stają się własnością Gwaranta.

W przypadku nieuznania roszczeń gwarancyjnych, możliwe jest zlecenie Gwarantowi naprawy uszkodzonego Produktu odpłatnie. Koszt takiej naprawy jest ustalany indywidualnie w oparciu o cennik usług serwisowych i części zamiennych.