Polityka Ochrony Prywatności

ASSA ABLOY zobowiązana jest do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja o zasadach ochrony prywatności opisuje:

 • rodzaje danych osobowych, jakie pozyskujemy od Państwa w związku z tą stroną internetową; 
 • jak i dlaczego wykorzystujemy te informacje; 
 • komu i gdzie je udostępniamy; 
 • jak długo je przechowujemy; 
 • Państwa prawa, w tym sposób, w jaki mogą się Państwo z nami kontaktować w razie dodatkowych pytań o przetwarzanie Państwa danych osobowych; 
 • w jaki sposób możemy zmienić niniejszą informację.

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland  S.A. z siedzibą w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Magazynowa 4, nr KRS 0000174621 jako „administrator danych” jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Dalsze informacje o stosowaniu przez nas plików cookies znajdą Państwo w naszej Polityce Plików Cookie.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem adresu e-mail: iod-poland@assaabloy.com

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy i przechowujemy:

 • Pana/Pani imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, e-mail i/lub numer telefonu, który podają Państwo, aby otrzymywać od nas informacje;
 • Oprócz informacji, które wymieniliśmy, gromadzimy Twój adres IP, aby służyć Ci pomocą z treściami geograficznymi i w celach personalizacji.

Jak i dlaczego będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?

Jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

Aby udzielić Państwu informacji żądanych za pośrednictwem strony internetowej.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo  naszej strony internetowej.

W naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie danych osobowych, aby zapobiec oszustwom i chronić naszą stronę internetową przed cyberatakami.

Aby przeprowadzić analizę statystyczną odwiedzin naszej strony internetowej w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania ze strony i wprowadzania poprawek.

W naszym uzasadnionym interesie leży badanie tych informacji w celu zrozumienia, w jaki sposób korzysta się z naszej strony, zarządzania nią i ulepszania. Ponieważ nie będziemy przetwarzać danych szczególnie chronionych, a przetwarzanie ma charakter ograniczony, doszliśmy do wniosku, że w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie analizy, a ulepszeniom przysługuje pierwszeństwo przed Państwa interesami związanymi z prywatnością.

Aby lepiej zrozumieć Państwa interesy i preferencje, aby zapewnić Państwu doświadczenia dostosowane do tych interesów i preferencji, na przykład przy użyciu analizy behawioralnej i automatyzacji marketingu.

W naszym uzasadnionym interesie leży badanie preferencji, które wyprowadzamy z Państwa haseł w wyszukiwarce i zakupów. Umożliwia nam to personalizację Państwa doświadczeń użytkownika, w tym materiałów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa wyborami rynkowymi.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa płatności oraz bezpieczeństwo naszej strony internetowej.

W naszym uzasadnionym interesie leży przetwarzanie danych osobowych, aby zapewnić bezpieczeństwo płatności naszych klientów, zapobiec oszustwom i chronić naszą stronę internetową przed cyberatakami.

Aby przeprowadzić analizę statystyczną odwiedzin naszej strony internetowej w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania ze strony i wprowadzania poprawek.

W naszym uzasadnionym interesie leży badanie tych informacji w celu zrozumienia, w jaki sposób korzysta się z naszej strony, zarządzania nią i ulepszania. Ponieważ nie będziemy przetwarzać danych szczególnie chronionych, a przetwarzanie ma charakter ograniczony, doszliśmy do wniosku, że w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie analizy, a ulepszeniom przysługuje pierwszeństwo przed Państwa interesami związanymi z prywatnością.

Aby lepiej zrozumieć Państwa interesy i preferencje, aby zapewnić Państwu doświadczenia dostosowane do tych interesów i preferencji, na przykład przy użyciu analizy behawioralnej i automatyzacji marketingu.

W naszym uzasadnionym interesie leży badanie preferencji, które wyprowadzamy z Państwa haseł w wyszukiwarce i zakupów. Umożliwia nam to personalizację Państwa doświadczeń użytkownika, w tym materiałów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa wyborami rynkowymi (patrz poniżej).

Aby wysyłać Państwu wiadomości o odnośnych produktach lub usługach, którymi mogą być Państwo zainteresowani, zgodnie z Państwa preferencjami rynkowymi.

Będziemy przesyłać Państwu materiały marketingowe tylko w przypadku udzielenia przez Państwa zgody.

Aby zaoferować Państwu kierowane narzędzia sprzedaży, które pomogą Państwu dokonać wyboru właściwego produktu albo usługi.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.

Aby spełnić wymogi prawne, którym podlegamy, takie jak obowiązki podatkowe lub finansowo-sprawozdawcze.

Ten sposób wykorzystania Państwa danych osobowych jest nam potrzebny do wypełniania naszych obowiązków prawnych.

Komu i dokąd przekazywane są Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe w celach określonych powyżej:

 • Spółkom należącym do grupy ASSA ABLOY (pełna lista podmiotów ASSA ABLOY znajduje się TUTAJ);
 • Osobom trzecim, będącym dostawcami usług związanych a tą stroną internetową i jej funkcjami, jednak tylko w zakresie koniecznym dla świadczenia tych usług;
 • Kiedy wymaga tego prawo; oraz/lub
 • Nabywcy lub potencjalnemu przyszłemu nabywcy naszego przedsiębiorstwa.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego odbiorcami danych będą wyłącznie spółki z grupy ASSA ABLOY.

Ponieważ w niektórych Państwach obowiązuje niższy poziom ochrony niż w granicach UE/EOG, przekazując dane osobowe do państw spoza UE/EOG, posługujemy się standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, aby zapewnić dostateczny poziom ochrony Państwa danych osobowych. Owe standardowe klauzule umowne dostępne są pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Podejmujemy działania w celu ochrony wszelkich danych osobowych przekazywanych osobom trzecim albo do innych państw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych, jak wskazano powyżej.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, zgodnie z naszym wewnętrznym harmonogramem przechowywania zapisów. Oznacza to, że usuwamy Państwa dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do obsługi żądania lub zamówienia albo zarządzania Państwa kontem lub naszą relacją z klientem. Statystyki, które zostały zanonimizowane mogą być przechowywane dłużej.

Państwa prawa

W związku z Państwa danymi osobowymi, którymi dysponujemy, mają Państwo prawo:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • Żądania, abyśmy sprostowali albo usunęli Państwa dane osobowe (choć może to oznaczać, że nie będziemy już mogli obsłużyć żądań lub zamówień albo że Państwa konto zostanie zamknięte);
 • Żądania, byśmy przestali przetwarzać Państwa dane osobowe (na przykład jeśli chodzi o wykorzystanie tych danych w celach ulepszania naszej strony internetowej), albo ograniczyli nasz sposób ich wykorzystania (na przykład, jeśli uważają Państwo, że dane są niepoprawne);
 • Żądania przeniesienia danych osobowych;
 • Wycofania w każdym czasie Państwa zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Możemy nie przyjąć żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli są nam potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego lub w związku z roszczeniem prawnym.

Żądania związane z wykonywaniem Państwa praw należy kierować do ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Magazynowa 4, lub na adres e-mail: ido-poland@assaabloy.com

Jeżeli mają Państwo skargę związaną z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia jej do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) albo organu nadzorczego miejsca Państwa zamieszkania lub pracy, jeśli jest inny.

W jaki sposób możemy zmienić niniejszą informację o zasadach ochrony prywatności?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o zasadach ochrony prywatności w związku ze zmianami wymogów prawnych, regulacyjnych lub operacyjnych. Zawiadomimy Państwa o wszelkich tego rodzaju zmianach (oraz dacie ich wejścia w życie). Dalsze korzystanie przez Państwa z tej strony internetowej po wprowadzeniu takich aktualizacji będzie stanowiło zgodę na owe zmiany. Jeżeli nie akceptują Państwo jakichkolwiek aktualizacji niniejszej informacji o zasadach ochrony prywatności, powinni Państwo przestać korzystać z tej strony.